0964 288 588
vien

Giáo trình lập kế hoạch sản xuất (ĐH SPKT TP.HCM)

Lời nói đầu
Phần 1: Tổng quan về lập kế họach sản xuất
Bài 1: Những lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất ..
Bài 2: Một số vấn đề cần quan tâm về công tác lập kế hoạch sản xuất
Phần 2: Lập kế hoạch sản xuất ngành May
Bài 1: Tìm hiểu về phòng kế hoạch trong xí nghiệp may .
Bài 2: Lập kế hoạch sản xuất trong xí nghiệp May
Bài 3: Quản trị các thông tin liên quan đến lập kế hoạch
Bài 4: Hợp đồng gia công quốc tế .
Tài liệu tham khảo lapkehoachsxmay